Previous slide
Next slide
favi-sc

Vacature Raad van Toezicht

Twee leden Raad van Toezicht met aandachtsgebieden SOCIAAL DOMEIN en HRM

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Welzijn Hoeksche Waard (WHW) zoekt twee ervaren en enthousiaste leden die zich verbonden voelen met de regio en hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor onze Stichting. 

Een vacature heeft het aandachtsgebied Sociaal Domein en de andere vacature heeft het aandachtsgebied HRM.


De RvT houdt toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies waarbij de balans tussen nabijheid en distantie altijd gevonden moet worden. Zij keurt besluiten goed zoals weergegeven in de statuten en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming zoals vastgelegd is in het Toezichtsplan. De RvT vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en zorgt er onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag voor dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden en in verband met het aftreden van twee leden, i.v.m. het aflopen van hun termijn, ontstaan beide vacatures. Een van de vertrekkende leden is de voorzitter van de RvT, een van de zittende leden zal voorzitter worden.

Welzijn Hoeksche Waard is een gezonde, brede, moderne welzijnsorganisatie die volop in beweging is in de fusiegemeente Hoeksche Waard. Zo is eind 2021 het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland verkregen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het bijdragen aan de totstandkoming van het algemene welzijnswerk en alle andere initiatieven op het gebied van samenleving en leefbaarheid in de Hoeksche Waard. Daarnaast werkt WHW intensief samen met en adviseert de gemeente en andere organisaties, gevraagd en ongevraagd over het te voeren welzijnsbeleid. Bij WHW werken circa 36 medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is er een klankbordgroep en is er een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

Een belangrijke recente ontwikkeling is het oprichten van Stichting Samen Circulair (SSC), een ambachtscentrum met diverse partners waaronder de gemeente. Deze stichting heeft o.a. tot doel het verhogen van het hergebruik van grondstoffen tot waardevolle producten en het aanleren van ambachten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de Hoeksche Waard.

De Stichting Samen Circulair is een aparte stichting waarbij de directeur-bestuurder van WHW tevens directeur-bestuurder van SSC is. Hierbij is de RvT van WHW ook lid van de RvT van SSC. De RvT van SSC heeft wel een eigen voorzitter.

Profielkenmerken lid RvT

U onderschrijft de visie en het beleid van de organisatie en beschikt over een combinatie van een aantal van de hiernavolgende kenmerken of vaardigheden. Een lid RvT:

 • Heeft kennis van de sociaal maatschappelijke context in de Hoeksche Waard dan wel is in staat deze zich snel eigen te maken;
 • Heeft een netwerk in de Hoeksche Waard, dan wel is in staat dit snel op te bouwen;
 • Is afkomstig uit een maatschappelijke sector, uit het openbaar bestuur of uit een relevante sector van het bedrijfsleven;
 • Heeft affiniteit met de inhoudelijke terreinen waarop Welzijn Hoeksche Waard zich beweegt;
 • Heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen de bestuurder en de RvT;
 • Is in staat om op het juiste moment concessies te doen en consensus na te streven zonder zijn/haar onafhankelijkheid te verliezen;
 • Heeft de kwaliteit om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vindt integriteit belangrijk en werkt volgens de governance codes;
 • Heeft voldoende sensitiviteit naar alle betrokken partijen en is in staat om in dialoog te gaan met alle relevante stakeholders;
 • Heeft kennis van en ervaring met of bereid deze zich eigen te maken, van samenwerkings- en besluitvormingsprocessen met en van de gemeente;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring dan wel toezichthoudende ervaring;
 • Beschikt over strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
 • Relativeert, heeft zelfreflectie en gevoel voor humor.

Specifiek voor aandachtsgebied SOCIAAL DOMEIN

 • Adequate kennis van transities en kansen binnen het Sociaal Domein;
 • Kennis van en ervaring met de circulaire economie op regionaalniveau;
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen binnen Welzijn.

Specifiek voor aandachtsgebied HRM

 • Kennis van en ervaring met de laatste ontwikkelingen m.b.t. HR-thema’s, zoals op het gebied van organisatie vraagstukken, professionele ontwikkeling van medewerkers, veranderprocessen en u heeft een moderne kijk op werkgeverschap.

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één periode van maximaal 4 jaar. De RvT handelt conform de governancecodes van de NVTZ en Sociaal Werk Nederland, de leden krijgen een vacatievergoeding. De RvT wil bij de samenstelling van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen realiseren.

De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar en komt eventueel aanvullend een aantal keer bij elkaar vanwege bedrijfsbezoeken. De vergaderingen van SSC zullen aansluitend aan een vergadering van WHW plaatsvinden. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen. De kandidaat die benoemd gaat worden zal een bewijs van goed gedrag moeten overleggen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk de Waard, lid RvT, hij is te bereiken op 06 53 99 20 99 of kijk op www.welzijnhoekschewaard.nl en www.samencirculairhw.nl

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 


Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 7 februari 2022. 

De eerste ronde gesprekken, voor beide vacatures, staan gepland in week 7 op 14 en 17 februari en in week 8 op 21 en 24 februari, en de tweede ronde in week 10.

U kunt uw sollicitatie richten aan de ”De Raad van Toezicht” en zenden naar:

Mevrouw Marina van der Ven, ambtelijk secretaris van de RvT:

Marina.vanderven@welzijnhw.nl